Наші проекти


Шановні студенти-першокурсники!

Розпочинаємо навчальний рік із виконання міждисциплінарного проекту Міждисциплінарний дослідницький проект  
«Пізнаю себе»
Термін виконання (вересень-листопад 2019 р.)

Мета проекту: формування в студентів спеціальностей «Дошкільна освіта» і «Початкова освіта» знань, умінь та способів діяльності щодо пізнання себе й розуміння інших; розвиток здатностей до аналізу власних досягнень та  умінь презентувати себе для успішної самореалізації.
Завдання проекту:
-        усвідомлення знань і способів діяльності ефективного вирішення завдань щодо збереження й зміцнення здоров’я (фізичного, психічного, соціального та духовного) як власного, так і оточуючих;
-        розвиток здатності до самопізнання і самовдосконалення; критичного мислення та рефлексії;
-        оволодіння здатністю аналізувати, створювати і презентувати власні досягнення, у тому числі з використанням відеопрезентацій.
Інтеграція навчальних дисциплін: «Людинознавство» (змістові модулі: «Психологічна антропологія» та «Анатомія і фізіологія людини з основами медичних знань»),  Університетські студії (модуль «Лідерство»)», «Педагогіка» (модуль «Педагогіка загальна»), «Іноземна мова з методикою навчання».
Тип проекту -  дослідницький (тривалість 12 тижнів).
Форма представлення кiнцевого продукту – відеоессе «Я – Студент».
Етапи виконання проекту:
1       етап – проведення самодіагностування студентів першого курсу з метою пізнання особливостей фізіологічних, психічних, соціальних проявів;
2       етап – аналіз, інтерпретація результатів дослідження та вироблення на їхній основі власної стратегії саморозвитку;
3       етап –  створення і презентація відеоессе «Я – Студент» (індивідуальні або колективні).
Дисципліна / Викладач

Завдання
Результати

Людинознавство: Анатомія і фізіологія людини з основами медичних знань
Мойсак Олександр Данилович, старший викладач кафедри педагогіки та психології


Усвідомлення знань і способів діяльності щодо збереження і зміцнення власного фізичного здоров’я

Розуміння індивідуальних особливостей функціонування організму та способів здоров’язбереження

Людинознавство: Психологічна антропологія
Мельник Інна Сергіївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології

Розвиток здатності ефективно вирішувати завдання щодо збереження і зміцнення психічного здоров'я свого та оточуючих
- Володіння методами вивчення психічного «Я»;
-  вивчення власних здібностей.

Педагогіка: Педагогіка загальна

Венгловська Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології

Визначення студентами власних мотивів до вибору педагогічної професії
Розуміння власних провідних мотивів вибору педагогічної професії
Іноземна мова з методикою навчання
Петрик Лада Вікторівна, старший викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання

Головатенко Тетяна Юріївна, викладач кафедри іноземної мови і методик їх навчання


 Лабунець Юлія Олегівна, старший викладач кафедри іноземної мови і методик їх навчання
Виокремлення факторів  успішності сучасного студента
Визначення пріоритетності власних  мотивів до вивчення іноземної мовиУніверситетські студії: Лідерство

  Данієлян Анаіт Яшевна,  кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти


Сухопара Ірина Геннадіївна, кандидат педагогічих наук, старший викладач кафедри початкової освіти

Вивчення лідерських якостей особистості; усвідомлення студентами  власної  мети та мотивації  навчання; формування здатності до розуміння власних умінь, потреб, труднощів

- З’ясування наявності у студентів особистих якостей, властивих людям з лідерськими навичками;
- Розуміння своїх умінь, потреб, труднощів;
- Вивчення здатностей до комунікації
  
Позанавчальна діяльність:
індивідуальні та колективні консультації
Куземко Леся Валентинівна, канд.педагог.наук, доцент кафедри педагогіки та психології


Педагогічний супровід виконання  міждисциплінарного проекту

Самоаналіз  студентами першого курсу власних фізіологічних, психічних, соціальних проявів і
створення відеоессе «Я – Студент»

Очікувані результати:
Виконання завдань міждисциплінарного проекту спрямовані на формування у майбутніх педагогів ряду компетентностей, а саме:
-        самоосвітньої, психологічної, діагностичної, дослідницької, рефлексивної (знання, уміння та способи діяльності щодо пізнання себе та інших);
-        комунікативної, інформаційної, здоров’язбережувальної, практично-творчої (уміння налагоджувати взаємодію; здійснювати пошук, аналіз і оброблення інформації;  проектування на їхній основі стратегій особистісного розвитку).
Шановні студенти!
На завершення міждисциплінарного проекту «Пізнаю Себе», з метою вироблення власної стратегії  особистісно-професійного розвитку, пропонуємо представити результати самоаналізу особистісних проявів у формі відеоессе
Вимоги до відеоессе «Я – Студент»:
1)    відеоесее може бути одноосібним, або колективним (група до 5 осіб);
2)    тривалість відеопрезентації – до 2 хв.;
3)    виконане у будь-якому форматі: відео-презентація (знята на мобільний пристрій або веб-камеру),  електронна презентація створена у програмі «PowerPoint» (режим демонстрації) тощо;

          надсилати необхідно до кінця грудня 2018 року.

Орієнтовна структура відеоессе «Я – Студент»:
1)    мотиви вибору педагогічної професії (приклад: «Я навчаюся в Педагогічному інституті тому що…; за перші місяці навчання я зрозуміла, що…. У педагогічній професії мене приваблює……»);
2)    сформованість особистісних якостей (приклад: «я відповідальна і це допомагає мені добре навчатися…….», «я привітна, тому швидко знайшла нових друзів в групі…..», «я добра і чуйна, тому до дітей буду ставитися з повагою……» тощо);  лідерських навичок, умінь, здібностей (приклад: «у мене є задатки лідера, я заохочую інших до виконання колективних завдань….»,  «я беру на себе відповідальність за виконання роботи в групі…», «я не лідер, але приймаю активну участь в роботі групи…..» тощо); особливості темпераменту, риси характеру які допоможуть у навчанні, професії (приклад: «на психології з’ясувала, що  за темпераментом я холерик, тому мені складно……., добре виходить……» тощо);  
3)    що необхідно вдосконалити в собі, чому потрібно навчитися для обраної професії (приклад: навчитися розподіляти час для ефективного навчання і відпочинку;  навчитися вільно виловлювати свої думки, відстоювати точку зору; краще готуватися до занять; приділити увагу іноземній мові; тощо);
4)    фактори  успішності сучасного студента (приклад: «на мою думку, щоб бути успішним студентом необхідно …….», «Я вважаю себе успішною, тому що …… (я вступила до вузу, знайшла нових друзів, працюю над собою» тощо.

Створені відеоессе  можна розміщувати самостійно на  сторінці центру   у facebook (посилання на сторінці  Педагогічного інституту «центр самопізнання і саморозвитку»), або надсилати електронною поштою для подальшого розміщення у блозі центру:  l.kuzemko@kubg.edu.ua  

Проект "Портрет першокурсника" 


Результати виконання проекту "Портрет першокурсника"
Випуск газети за результатами досліджень у  межах проекту "Портрет першокурсника" студентами першого курсу спеціальності "Початкова освіта" (викладач Петрик Лада Вікторівна)

ОРІЄНТОВНА СХЕМА
ІНДИВІДУАЛЬНОЇ КАРТИ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

1.    Мета навчання (Для чого я навчаюсь? Для чого я здобуваю професію педагога? Як навчання за педагогічною спеціальністю допоможе здійснити мою мрію? тощо).
2.    Джерела самоосвіти і особистісно-професійного розвитку:
-        відносити, що розвивають (спілкування з ким мене розвиває? Як знайти таких людей? Як їх зацікавити?)
-        яке середовище є ключем для розвитку (де мені приємно і корисно бувати? Що мені заважає там бути? Що потрібно для того, щоб середовище сприяло моєму особистісно-професійному розвитку?);
-        засоби для досягнення мети (інші джерела для саморозвитку).
3.    Діяльність, що розвиває:
-        самопізнання, осмислення, самоосвіта, саморозвиток;
-         що я планую робити? В які терміни? Які ресурси необхідні?
-        яку рису, якість я хочу набути/змінити? Що я для цього роблю?
-        які знання мені потрібні? Як я їх можу здобути?
-        Які навички мені потрібно отримати/ поліпшити? Що я для цього роблю? Тощо.


    Проект "Студент - Педагог: перша рефлексія"