Наші проекти


Шановні студенти-першокурсники!

Розпочинаємо навчальний рік із виконання міждисциплінарного проекту Міждисциплінарний дослідницький проект  «Пізнаю себе»
Термін виконання (вересень-жовтень 2019 р.)
Мета проекту: формування в студентів спеціальностей «Дошкільна освіта» і «Початкова освіта» знань, умінь та способів діяльності щодо пізнання себе й розуміння інших; розвиток здатностей до аналізу власних досягнень та  умінь презентувати себе для успішної самореалізації.
Завдання проекту:
-        усвідомлення знань і способів діяльності ефективного вирішення завдань щодо збереження й зміцнення здоров’я (фізичного, психічного, соціального та духовного) як власного, так і оточуючих;
-        розвиток здатності до самопізнання і самовдосконалення; критичного мислення та рефлексії;
-        оволодіння здатністю аналізувати, створювати і презентувати власні досягнення, у тому числі з використанням відеопрезентацій.
Інтеграція навчальних дисциплін: «Людинознавство» (змістові модулі: «Психологічна антропологія» та «Анатомія і фізіологія людини з основами медичних знань»),  Університетські студії (модуль «Лідерство»)», «Педагогіка» (модуль «Педагогіка загальна»), «Іноземна мова з методикою навчання».
Тип проекту -  дослідницький (тривалість 8 тижнів).
Форма представлення кiнцевого продукту – відеоессе «Я – Студент».
Етапи виконання проекту:
1       етап – проведення самодіагностування студентів першого курсу з метою пізнання особливостей фізіологічних, психічних, соціальних проявів;
2       етап – аналіз, інтерпретація результатів дослідження та вироблення на їхній основі власної стратегії саморозвитку;
3       етап –  створення і презентація відеоессе «Я – Студент» (індивідуальні або колективні).
Дисципліна / Викладач

Завдання
Результати

Людинознавство: Анатомія і фізіологія людини з основами медичних знань
Мойсак Олександр Данилович, старший викладач кафедри педагогіки та психології


Усвідомлення знань і способів діяльності щодо збереження і зміцнення власного фізичного здоров’я

Розуміння індивідуальних особливостей функціонування організму та способів здоров’язбереження

Людинознавство: Психологічна антропологія
Мельник Інна Сергіївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології

Розвиток здатності ефективно вирішувати завдання щодо збереження і зміцнення психічного здоров'я свого та оточуючих
- Володіння методами вивчення психічного «Я»;
-  вивчення власних здібностей.

Педагогіка: Педагогіка загальна

Венгловська Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології

Визначення студентами власних мотивів до вибору педагогічної професії
Розуміння власних провідних мотивів вибору педагогічної професії
Іноземна мова з методикою навчання
Петрик Лада Вікторівна, старший викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання

Головатенко Тетяна Юріївна, викладач кафедри іноземної мови і методик їх навчання


 Лабунець Юлія Олегівна, старший викладач кафедри іноземної мови і методик їх навчання
Виокремлення факторів  успішності сучасного студента
Визначення пріоритетності власних  мотивів до вивчення іноземної мовиУніверситетські студії: Лідерство

  Данієлян Анаіт Яшевна,  кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти


Сухопара Ірина Геннадіївна, кандидат педагогічих наук, старший викладач кафедри початкової освіти

Вивчення лідерських якостей особистості; усвідомлення студентами  власної  мети та мотивації  навчання; формування здатності до розуміння власних умінь, потреб, труднощів

- З’ясування наявності у студентів особистих якостей, властивих людям з лідерськими навичками;
- Розуміння своїх умінь, потреб, труднощів;
- Вивчення здатностей до комунікації
  
Позанавчальна діяльність:
індивідуальні та колективні консультації
Куземко Леся Валентинівна, канд.педагог.наук, доцент кафедри педагогіки та психології


Педагогічний супровід виконання  міждисциплінарного проекту

Самоаналіз  студентами першого курсу власних фізіологічних, психічних, соціальних проявів і
створення відеоессе «Я – Студент»

Очікувані результати:
Виконання завдань міждисциплінарного проекту спрямовані на формування у майбутніх педагогів ряду компетентностей, а саме:
-        самоосвітньої, психологічної, діагностичної, дослідницької, рефлексивної (знання, уміння та способи діяльності щодо пізнання себе та інших);
-        комунікативної, інформаційної, здоров’язбережувальної, практично-творчої (уміння налагоджувати взаємодію; здійснювати пошук, аналіз і оброблення інформації;  проектування на їхній основі стратегій особистісного розвитку).


Проект "Портрет першокурсника" 


Результати виконання проекту "Портрет першокурсника"
Випуск газети за результатами досліджень у  межах проекту "Портрет першокурсника" студентами першого курсу спеціальності "Початкова освіта" (викладач Петрик Лада Вікторівна)

ОРІЄНТОВНА СХЕМА
ІНДИВІДУАЛЬНОЇ КАРТИ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

1.    Мета навчання (Для чого я навчаюсь? Для чого я здобуваю професію педагога? Як навчання за педагогічною спеціальністю допоможе здійснити мою мрію? тощо).
2.    Джерела самоосвіти і особистісно-професійного розвитку:
-        відносити, що розвивають (спілкування з ким мене розвиває? Як знайти таких людей? Як їх зацікавити?)
-        яке середовище є ключем для розвитку (де мені приємно і корисно бувати? Що мені заважає там бути? Що потрібно для того, щоб середовище сприяло моєму особистісно-професійному розвитку?);
-        засоби для досягнення мети (інші джерела для саморозвитку).
3.    Діяльність, що розвиває:
-        самопізнання, осмислення, самоосвіта, саморозвиток;
-         що я планую робити? В які терміни? Які ресурси необхідні?
-        яку рису, якість я хочу набути/змінити? Що я для цього роблю?
-        які знання мені потрібні? Як я їх можу здобути?
-        Які навички мені потрібно отримати/ поліпшити? Що я для цього роблю? Тощо.


    Проект "Студент - Педагог: перша рефлексія"